Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Brak ape­tytu wśród senio­rów

Herznet24 Apetyt u seniorów

Osoby w pode­szłym wieku czę­sto zma­gają się z bra­kiem ape­tytu. To powszechny problem, który może pro­wa­dzić do nie­do­ży­wie­nia i nie­do­wagi. W nie­któ­rych przy­padkach, aby utrzymać odpo­wiedni stan zdro­wia osób star­szych, wystar­czy wpro­wa­dzić w życie kilka istot­nych nawy­ków. Nie należy jed­nak igno­ro­wać braku ape­tytu. Jeśli występuje takie zjawisko, warto jak naj­szyb­ciej skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stami. Jakie są przy­czyny braku ape­tytu wśród senio­rów i jak sobie z tym radzić?

Brak ape­tytu — przy­czyny

Nie­re­gu­lar­nie przyj­mo­wa­nie posił­ków przez osoby star­sze lub nieprzyj­mo­wa­nie ich wcale jest bar­dzo nie­bez­pieczne w skut­kach. Efek­tem takiego zacho­wa­nia jest nie­do­ży­wie­nie, które bar­dzo nega­tyw­nie wpływa na jakość życia. To zabu­rze­nie skut­ko­wać może rów­nież gor­szym samo­po­czu­ciem, a także wpły­wać na funk­cjo­no­wa­nie w spo­łe­czeń­stwie i wokół naj­bliż­szych. Naj­częst­szymi przy­czy­nami braku ape­tytu są kwe­stie kli­niczne lub psychospołeczne jak np.:

  • Zmiany zacho­dzące w wyniku sta­rze­nia się orga­ni­zmu (utrata smaku, wypa­da­nie zębów);
  • Cho­roby takie jak cukrzyca, demen­cja czy nowo­twory;
  • Skutki uboczne wyni­ka­jące z nie­któ­rych leków;
  • Cho­roby układu pokar­mo­wego;
  • Brak umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z przy­go­to­wy­wa­niem posił­ków;
  • Depresja;
  • Osz­czę­dza­nie na jedze­niu;
  • Żałoba.

Brak przyj­mo­wa­nia posił­ków przez osoby star­sze to poważne zabu­rze­nie, które natychmiast powinno wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie opie­kuna. Nieodpo­wiednie żywie­nie może dopro­wa­dzić do gor­szego samo­po­czu­cia seniora, a każdą z wymie­nio­nych przy­czyn należy jak naj­szyb­ciej zgło­sić leka­rzowi.

Brak ape­tytu a zmiana diety

Aby zwięk­szyć ape­tyt osoby star­szej potrzeba bar­dzo dużej cier­pli­wo­ści. Waż­nym elementem jest obser­wa­cja oraz roz­po­zna­nie przy­czyn braku chęci do jedze­nia. W przypadku róż­nego rodzaju cho­rób istotne jest usta­le­nie z leka­rzem far­ma­ko­te­ra­pii lub odpo­wiedniej suple­men­ta­cji. Cza­sem pro­blem braku ape­tytu zwią­zany jest z kwe­stiami psy­chicz­nymi, dla­tego warto w tym przy­padku sko­rzy­stać z pomocy psy­chia­try.

Nie ma jed­nego spo­sobu zwięk­sza­ją­cego ape­tyt, więc do każ­dego przy­padku należy podchodzić indy­wi­du­al­nie. Z reguły osoby star­sze mają nieco inne zapo­trze­bo­wa­nie energetyczne i spo­ży­wają od 1 do 3 posił­ków w ciągu dnia. Dobrym spo­so­bem na zwiększenie ape­tytu jest zwięk­sze­nie liczby dań z jed­no­cze­snym zmniej­sze­niem ich kalorycz­no­ści. W prak­tyce ozna­cza to poda­wa­nie lek­ko­straw­nych dań co 2–3 godziny. Należy przy tym pamię­tać, aby senior dosta­wał jedze­nie, które fak­tycz­nie lubi jeść oraz żeby było dobrze dopra­wione.

Jak zwięk­szyć ape­tyt osoby star­szej?

Oprócz zmian die­te­tycz­nych opie­kunka osób star­szych może wpro­wa­dzić wiele praktycznych zmian w życiu seniora. Do zwięk­sze­nia ape­tytu przy­czynia się mię­dzy innymi ruch fizyczny, regu­lar­ność posił­ków, uroz­ma­ice­nie dań, czy przy­ja­zna senio­rom forma posił­ków (cza­sem można zaser­wo­wać papkę). Warto rów­nież pamię­tać o odpo­wiedniej ilo­ści napo­jów, ponie­waż woda jest konieczna do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia naszego orga­ni­zmu. Pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków warto rów­nież zadbać o dobrą atmos­ferę i wyłą­czyć tele­wi­zor.

Pomimo wszyst­kich spo­so­bów zwięk­sza­ją­cych ape­tyt wśród osób star­szych warto pamiętać, aby na bie­żąco kon­sul­to­wać z leka­rzem wszel­kie zmiany. Nie należy rów­nież igno­ro­wać braku chęci spo­ży­wa­nia posił­ków przez osoby star­sze, gdyż może to prowadzić do poważ­nych kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij post w Social Media

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami

Zostaw nam swojego maila

Chcesz współpracować z nami?

Zapraszamy do kontaktu

Scroll to Top